۞ شهید ابراهیم هادی:
مشکل کارهای ما این‌است که برای رضای همه کار می‌کنیم جز خدا...

مذهبی سیاسی خبری آموزشی

آخرین مطالب

تعریف و مقدار آب کر | آیت الله مکارم شیرازی

تعریف و مقدار آب کر | آیت الله مکارم شیرازی

آب کر بنابر احتیاط واجب مقدار آبى است که اگر در ظرفى که طول و عرض و عمق آن هرکدام سه وجب ونیم است بریزند، آن ظرف را پرکند، یا وزن آن ۳۸۴ کیلوگرم (۳۸۴ لیتر) باشد و معیار در وجب، وجبهاى متوسّط است.

أقسام آب مطلق | آیت الله مکارم شیرازی

أقسام آب مطلق | آیت الله مکارم شیرازی

آب مطلق اقسامى دارد که هرکدام حکمى دارد و آن پنج قسم است: اوّل آب کر، دوم آب قلیل، سوم آب جارى و آبهاى لوله کشى، چهارم آب باران، پنجم آب چاه، ولى همه این آبها پاک و پاک کننده اند; امّا آب مضاف چیزى را پاک نمى کند، بلکه با ملاقات به نجس، نجس مى شود.