۞ شهید ابراهیم هادی:
مشکل کارهای ما این‌است که برای رضای همه کار می‌کنیم جز خدا...

برچسب : مجتهد

تقلید از چند مرجع | آیت الله مکارم شیرازی

تقلید از چند مرجع | آیت الله مکارم شیرازی

هرگاه دو مجتهد مساوى باشند، مى توان بعضى از مسائل را از یکى و بعضى را از دیگرى تقلید کرد؛ ولی هرگاه در مسأله ای به فتوای یکی عمل کرد، عمل به فتوای دیگری در آن مسأله، جایز نیست.

تغییر فتوا | آیت الله مکارم شیرازی

تغییر فتوا | آیت الله مکارم شیرازی

هرگاه فتواى مجتهد تغییر کند باید به فتواى جدید عمل شود، امّا اعمالى را که مطابق فتواى سابق عمل کرده (مانند عبادات یا معاملاتى که انجام داده) صحیح است

تغییر مرجع | آیت الله مکارم شیرازی

تغییر مرجع | آیت الله مکارم شیرازی

عدول، یعنى تغییر تقلید از مجتهدى به مجتهد دیگر، جایز نیست بنابر احتیاط واجب، مگر آن که مجتهد دوم اعلم باشد و اگر بدون تحقیق عدول کرده باید بازگردد.