۞ شهید ابراهیم هادی:
مشکل کارهای ما این‌است که برای رضای همه کار می‌کنیم جز خدا...

برچسب : احتیاط در احکام شرعی

تقلید مجاز و غیر مجاز و معنی عمل به احتیاط | آیت الله مکارم شیرازی

تقلید مجاز و غیر مجاز و معنی عمل به احتیاط | آیت الله مکارم شیرازی

هیچ مسلمانى نمى تواند در اصول دین تقلید نماید، بلکه باید آنها را از روى دلیل ـ به فراخور حال خویش ـ بداند ولى در فروع دین یعنى احکام و دستورات عملى، اگر مجتهد باشد (یعنى بتواند احکام الهى را از روى دلیل به دست آورد) به عقیده خود عمل مى کند.